Kardiyoloji Anabilim Dalı

A) ELEKTROKARDİYOGRAFİ-EKG (KALP GRAFİSİ): 
B) EKOKARDİYOGRAFİ-EKO (KALP ULTRASONOGRAFİSİ): 
C) TRANSÖZEFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ-TEE :
D) AMBULATUAR KAN BASINCI (KAN BASINCI TAKİP CİHAZI):
E) RİTİM HOLTER (KALP RİTMİ TAKİP KAYIT CİHAZI):
F) TREADMİL (EFOR TESTİ): 
G) KORONER ANJİYOGRAFİ, KORONER BALON ve STENT UYGULAMALARI: 
H) ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA (EPS):
I) RADYOFREKANS ABLASYON:
J) FFR:
K) GEÇİCİ veya KALICI KALP PİLİ TAKILMASI: 
L) ICD TAKILMASI:
M) PERKÜTAN ASD, VSD veya PFO KAPATILMASI:
N) PERKÜTAN PDA KAPATILMASI: 
O) PERKÜTAN MİTRAL BALON VALVÜLOPLASTİ: 
P) PERKÜTAN PULMONER BALON VALVÜLOPLASTİ:
R) SAĞ KALP KATATERİZASYONU ve OKSİJEN ÇALIŞMASI:
S) PULMONER REVERZİBİLİTE TESTİ: 
T) PERKÜTAN AORT KAPAK REPLASMANI:
U) MYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ:

A) ELEKTROKARDİYOGRAFİ-EKG (KALP GRAFİSİ): 
Kalbin elektiriksel sinyallerinin bir kağıt üzerine trase şeklinde yazdırılması. Özellikle kalp damar hastalıkları ve ritim sorunlarının tanı ve takibinde kullanılır.

B) EKOKARDİYOGRAFİ-EKO (KALP ULTRASONOGRAFİSİ): Kalp zarını, kasını ve kapaklarını incelemek için kullanılır.

C) TRANSÖZEFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ-TEE : Endoskopiye benzer şekildeki ultrason probunun yutturulması ile yemek borusu komşuluğundan yapılan ve daha ayrıntılı bilgiler sağlayan kalp ultrasonografisi

D) AMBULATUAR KAN BASINCI (KAN BASINCI TAKİP CİHAZI): Günlük yaşam esnasındaki kan basınçlarını ölçmek amacıyla kullanılan ve 24 saat süreyle hastanın kolunda takılı kalarak ölçümleri kaydeden cihaz.

E) RİTİM HOLTER (KALP RİTMİ TAKİP KAYIT CİHAZI): Ritim sorunlarını araştırmak amacıyla kullanılan ve 24-48 saat boyunca günlük yaşam esnasındaki tüm kalp atışlarını kaydeden cihaz.

F) TREADMİL (EFOR TESTİ): Genellikle kalp damar ve kapak hastalıklarının tanı ve izleminde kullanılan bir testtir. Hastanın belli aralıklarla hızlanan, hareketli bir band üzerinde yürütülmesiyle yapılır.

G) KORONER ANJİYOGRAFİ, KORONER BALON ve STENT UYGULAMALARI: Koroner anjiyografi kasık veya kol atardamarına yerleştirilen plastik bir kılıf aracılığıyla kalp damarlarına ulaşılması ve verilen özel bir boya ve çekilen filmlerle kalp damarlarının görüntülenmesi işlemidir. Kalp damar ve kapak hastalıklarının tanı ve izleminde kullanılır. Koroner balon-stent uygulaması ise koroner anjiyografiye benzer şekilde kalp damarlarına ulaşılıp küçük balon ve kafes tarzındaki materyallerle kalp damarlarındaki darlık veya tıkanıklıkların açılması işlemidir.

H) ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA (EPS): Bazı ritim bozukluklarının tanısını koymak amacıyla anjiyografi labratuvarında yapılan bir işlemdir. Kasık ve bazende boyundaki damarlara yerleştirilen plastik kılıflar aracılığıyla kalp içine birkaç özel kablo yerleştirilmesi ile yapılır. Kalbin elektiriksel sisteminin ayrıntılı incelemesi için kullanılır.

I) RADYOFREKANS ABLASYON: EPS’ye benzer şekilde yapılır. Genelde bir EPS işleminden sonra yapılır. Bazı ritim sorunlarının tedavisinde kullanılır. Kalp içinde ritim bozukluğuna neden olan anormal iletim yolunun radyofrekans dalgaları kullanılarak etkisiz hale getirilmesi işlemidir.

J) FFR: Ciddiyeti hakkında net karar verilemeyen kalp damarı darlıklarında, lezyonun önem derecesini ve tedavi stratejisini belirlemek amacıyla koroner anjiyografi laboratuvarında yapılan ve koroner anjiyografiye benzeyen özel bir işlemdir. Kalp damarındaki darlıktan geçirilen özel bir basınç ölçer katater ile ölçümler yapılarak lezyonun ciddiyeti değerlendirilir.

K) GEÇİCİ veya KALICI KALP PİLİ TAKILMASI: Bazı ritim bozukluklarının tedavisinde geçici olarak boyun veya kasık toplardamarından, kalıcı olarak ise göğüs bölgesinde cilt altına pil takılması işlemidir. Pil kabloları toplardamar aracılığıyla kalbe ulaşarak gerektiğinde kalbi uyarır.

L) ICD TAKILMASI: ICD özel bazı ritim sorunlarında kalıcı kalp piline benzer şekilde cilt altına yerleştirilen bir cihazır. Çok tehlikeli bazı ritim sorunlarında kalbe küçük şok dalgaları vererek normal ritme dönülmesini sağlar.

M) PERKÜTAN ASD, VSD veya PFO KAPATILMASI: Doğumsal kalp hastalıklarından ASD, VSD ve PFO (Bakınız: Doğumsal kalp hastalıkları) adı verilen kalp deliklerinin kasık damarlarından girilerek şemsiye benzeri özel bazı cihazlarla kapatılması işlemleridir.

N) PERKÜTAN PDA KAPATILMASI: Doğumdan sonra kapanması gerekirken açık kalan aort ve akciğer atardamarı arasındaki bağlantının (Bakınız: Doğumsal kalp hastalıkları) kasık damarından girilerek özel bir tıkaç ile kapatılması işlemidir.

O) PERKÜTAN MİTRAL BALON VALVÜLOPLASTİ: Kalbin mitral kapağındaki darlığın kasıktan girilen bir balon yardımıyla genişletilmesidir.

P) PERKÜTAN PULMONER BALON VALVÜLOPLASTİ: Akciğer atardamarına ait kapağın kasıktan girilen bir balon ile genişletilmesidir.

R) SAĞ KALP KATATERİZASYONU ve OKSİJEN ÇALIŞMASI: Bazı kalp hastalıklarının tanı ve izleminde kullanılan, anjiyografi laboratuvarında uygulanan bir tanı yöntemidir.

S) PULMONER REVERZİBİLİTE TESTİ: Genellikle doğumsal kalp hastalıklarının tedavi stratejisini belirlemede kullanılan, anjiyografi ünitesinde yapılan bir işlemdir.

T) PERKÜTAN AORT KAPAK REPLASMANI: Ameliyatı çok riskli olan aort darlıklı hastaların tedavisi amacıyla, anjiyografi ünitesinde, kasık damarlarından girilerek yapay aort kapağı takılması işlemidir.

U) MYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ: Kalp damarlarının kalbi beslemesindeki sorunları araştıran, nükleer tıp ünitesinde yapılan bir tanı testidir.