• ALLİANZ SİGORTA A.Ş.
 • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
 • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ (TSS)
 • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ MEMURLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • ANKARA SİGORTA A.Ş.
 • AXA SİGORTA A.Ş.
 • AXA SİGORTA A.Ş. (TSS)
 • CGM COMPUGROUP MEDİCAL BİLGİ SİSTEMLERİ A.Ş.
 • CHUBB EUROPEAN SİGORTA A.Ş.
 • CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. (TSS)
 • DEMİR SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • DOĞA SİGORTA A.Ş.
 • DOĞA SİGORTA A.Ş. (TSS)
 • ETHİCA SİGORTA A.Ş.
 • ETHİCA SİGORTA A.Ş. (TSS)
 • EUREKO SİGORTA A.Ş.
 • GENERALİ SİGORTA A.Ş.
 • GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
 • GROUPAMA SİGORTA A.Ş.(TSS)
 • GULF SİGORTA A.Ş.
 • GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
 • HALK SİGORTA A.Ş.
 • İMECE DESTEK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.
 • KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
 • KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. (TSS)
 • MAGDEBURGER SİGORTA
 • MAGDEBURGER SİGORTA (TSS)
 • MAPFRE GENEL YAŞAM SİGORTA A.Ş.
 • NİPPON SİGORTA A.Ş.
 • NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (TSS)
 • RAY SİGORTA A.Ş.
 • RAY SİGORTA A.Ş. (TSS)
 • SENCARD - AEGON HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
 • SENCARD - AKSİGORTA A.Ş.
 • SENCARD - BUPA ACIBADEM SİGORTA A.Ş.
 • SENCARD - FİBA EMEKLİLİK A.Ş.
 • SENCARD - HDI SİGORTA A.Ş.
 • SOMPO JAPAN SİGORTA
 • SOMPO JAPAN SİGORTA (TSS)
 • ŞEKER SİGORTA A.Ş. PERSONELİ SİGORTA VE YAR.SAN.VAKFI
 • TURKLAND SİGORTA A.Ş.
 • TÜRK NİPPON SİGORTA
 • TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
 • TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.(TSS)
 • UNİCO SİGORTA A.Ş.
 • ZİRAAT SİGORTA A.Ş.