Kalp Merkezi

TEDAVİ VE HASTAYA YAKLAŞIMA) Elektrokardiyografi-EKG (Kalp Grafisi): Kalbin elektriksel sinyallerinin bir kağıt üzerine trase şeklinde yazdırılması. Özellikle kalp damar hastalıkları ve ritim sorunlarının tanı ve takibinde kullanılır.

B) Ekokardiyografi-EKO (Kalp Ultrasonografisi): Kalp zarını, kasını ve kapaklarını incelemek için kullanılır.

C) Transözefageal Ekokardiyografi-TEE: Endoskopiye benzer şekildeki ultrason probunun yutturulması ile yemek borusu komşuluğundan yapılan ve daha ayrıntılı bilgiler sağlayan kalp ultrasonografisi.

 

D) Ambulatuar Kan Basıncı (Kan Basıncı Takip Cihazı): Günlük yaşam esnasındaki kan basınçlarını ölçmek amacıyla kullanılan ve 24 saat süreyle hastanın kolunda takılı kalarak ölçümleri kaydeden cihaz.

E) Ritim Holter (Kalp Ritmi Takip Kayıt Cihazı): Ritim sorunlarını araştırmak amacıyla kullanılan ve 24-48 saat boyunca günlük yaşam esnasındaki tüm kalp atışlarını kaydeden cihaz.

F) Treadmil (Efor Testi): Genellikle kalp damar ve kapak hastalıklarının tanı ve izleminde kullanılan bir testtir. Hastanın belli aralıklarla hızlanan, hareketli bir bant üzerinde yürütülmesiyle yapılır.

G) Koroner Anjiyografi, Koroner Balon ve Stent Uygulamaları: Koroner anjiyografi kasık veya kol atardamarına yerleştirilen plastik bir kılıf aracılığıyla kalp damarlarına ulaşılması ve verilen özel bir boya ve çekilen filmlerle kalp damarlarının görüntülenmesi işlemidir. Kalp damar ve kapak hastalıklarının tanı ve izleminde kullanılır. Koroner balon-stent uygulaması ise koroner anjiyografiye benzer şekilde kalp damarlarına ulaşılıp küçük balon ve kafes tarzındaki materyallerle kalp damarlarındaki darlık veya tıkanıklıkların açılması işlemidir.

H) Elektrofizyolojik Çalışma (EPS): Bazı ritim bozukluklarının tanısını koymak amacıyla anjiyografi laboratuvarında yapılan bir işlemdir. Kasık ve bazen de boyundaki damarlara yerleştirilen plastik kılıflar aracılığıyla kalp içine birkaç özel kablo yerleştirilmesi ile yapılır. Kalbin elektriksel sisteminin ayrıntılı incelemesi için kullanılır.

I) Radyofrekans Ablasyon: EPS’ye benzer şekilde yapılır. Genelde bir EPS işleminden sonra yapılır. Bazı ritim sorunlarının tedavisinde kullanılır. Kalp içinde ritim bozukluğuna neden olan anormal iletim yolunun radyofrekans dalgaları kullanılarak etkisiz hale getirilmesi işlemidir.

J) FFR: Ciddiyeti hakkında net karar verilemeyen kalp damarı darlıklarında, lezyonun önem derecesini ve tedavi stratejisini belirlemek amacıyla koroner anjiyografi laboratuvarında yapılan ve koroner anjiyografiye benzeyen özel bir işlemdir. Kalp damarındaki darlıktan geçirilen özel bir basınç ölçer katater ile ölçümler yapılarak lezyonun ciddiyeti değerlendirilir.

K) Geçici veya Kalıcı Kalp Pili Takılması: Bazı ritim bozukluklarının tedavisinde geçici olarak boyun veya kasık toplardamarından, kalıcı olarak ise göğüs bölgesinde cilt altına pil takılması işlemidir. Pil kabloları toplardamar aracılığıyla kalbe ulaşarak gerektiğinde kalbi uyarır.

L) ICD Takılması: ICD özel bazı ritim sorunlarında kalıcı kalp piline benzer şekilde cilt altına yerleştirilen bir cihazdır. Çok tehlikeli bazı ritim sorunlarında kalbe küçük şok dalgaları vererek normal ritme dönülmesini sağlar.

M) Perkütan ASD, VSD veya PFO Kapatılması: Doğumsal kalp hastalıklarından ASD, VSD ve PFO (Doğumsal kalp hastalıkları) adı verilen kalp deliklerinin kasık damarlarından girilerek şemsiye benzeri özel bazı cihazlarla kapatılması işlemleridir.

N) Perkütan PDA Kapatılması: Doğumdan sonra kapanması gerekirken açık kalan aort ve akciğer atardamarı arasındaki bağlantının (Doğumsal kalp hastalıkları) kasık damarından girilerek özel bir tıkaç ile kapatılması işlemidir.

O) Perkütan Mitral Balon Valvüloplasti: Kalbin mitral kapağındaki darlığın kasıktan girilen bir balon yardımıyla genişletilmesidir.

P) Perkütan Pulmoner Balon Valvüloplasti: Akciğer atardamarına ait kapağın kasıktan girilen bir balon ile genişletilmesidir.

R) Sağ Kalp Kataterizasyonu ve Oksijen Çalışması: Bazı kalp hastalıklarının tanı ve izleminde kullanılan, anjiyografi laboratuvarında uygulanan bir tanı yöntemidir.

S) Pulmoner Reverzibilite Testi: Genellikle doğumsal kalp hastalıklarının tedavi stratejisini belirlemede kullanılan, anjiyografi ünitesinde yapılan bir işlemdir.

T) Perkütan Aort Kapak Replasmanı: Ameliyatı çok riskli olan aort darlıklı hastaların tedavisi amacıyla anjiyografi ünitesinde, kasık damarlarından girilerek yapay aort kapağı takılması işlemidir.

U) Myokard Perfüzyon Sintigrafisi: Kalp damarlarının kalbi beslemesindeki sorunları araştıran, nükleer tıp ünitesinde yapılan bir tanı testidir.